Documenten

Hier vindt u de rapporten die de basis vormen voor hetgeen u kunt vinden op deze website. Ons streven is overheden en burgers te helpen om actie te ondernemen dat zoveel mogelijk is gebaseerd op feiten, wetenschappelijk onderzoek en onderlinge consensus.

De effecten van autodelen op autogebruik

Autodelen wordt bijna alom gezien als een probaat middel in het terugdringen van autobezit enautogebruik. Er is geen onderzoek dat de vraag of dit echt zo is op een eenduidige wijze beantwoordt. Dit artikel richt zich vooral op de effecten van autodelen op autogebruik.

Naar een cooperatief bedrijfsmodel nieuwe stijl

Op diverse terreinen wordt gezocht naar nieuwe manieren om collectieve arrangementen te organiseren. Dit omdat de het bestaande marktdenken onvoldoende antwoord blijkt te geven op de behoeften van deze tijd. In de praktijk blijkt de scheiding tussen het publieke- en private domein niet te handhaven en zijn hybride vormen van samenwerking nodig. Niet alleen in de zorg maar ook bij collectieve zaken als mobiliteit.

Samenwerken met openbaar vervoer aanbieders

Veel klantenbevragingen hebben aangetoond dat openbaar vervoergebruikers meer aangetrokkenzijn tot autodelen dan 'diehard' autogebruikers. Het is dus logisch dat autodeelaanbieders zoudensamenwerken met lokale of regionale openbaar vervoerorganisaties en dat ze pakketvoordelenaanbieden aan het publiek.

TNO: Indirecte en directe uitstoot van elektrische auto's

Deze notitie maakt op basis van bestaande literatuur een vergelijking tussen deuitstoot van broeikasgassen door conventionele auto’s en door elektrische en semielektrischeauto’s. Het onderzoek vergelijkt de CO2-emissies van personenauto'sover de gehele voertuiglevenscyclus en maakt het onderscheid tussen directe enindirecte emissies inzichtelijk.

TNO: Energie- en milieu-aspecten van elektrische personenvoertuigen

RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft aan TNO gevraagd denu bekende feiten over elektrische voertuigen in een beknopte studie te verzamelenen in dit rapport weer te geven. Het omvat vooral de onderwerpenbroeikasgasemissies (CO2-uitstoot) van het gebruik en de fabricage van hetvoertuig en de verontreinigende emissies van het gebruik van het voertuig en deproductie van de brandstof.

Wikipedia: Lijst van landen naar bevolkingsdichtheid

Revealed: secret evacuation plan for Tokyo after Fukushima

Youtube

Bij een grote overstroming heeft evacuatie geen zin

Costs and Consequences of the Fukushima Daiichi Disaster

Absurd Nuclear Waste Storage Problems w/ Arnie Gundersen

Arnie Gundersen: Expect the Unexpected

A Better Graph

Young People’s Burden

Geld voor afvoeren radioactief afval Petten

Kerncentrales krijgen afval niet meer opgeslagen

Arctic Death Spiral and the Methane Time Bomb

Sea level rise

Een dag van ontruimingen, sluitingen en chaos

De Economische Impact van een Kernramp In Doel

Abrupts climate change

worst thing might happen

Guy Mac Pherson

Bill McGuire: Will climate change cause earthquakes?

Bill McGuire: Waking the Giant: Climate Force and Geological Hazardss

Fukushima: Tokyo was on the brink of nuclear catastrophe, admits former prime minister

Nuclear Waste Disposal Documentary

US Spent Nuclear Fuel Largest Concentration Of Radioactivity On Planet

Fukushima_Carlifornia Connection